6 Risico inventarisatie PPN 2023 - 2026

6.1 Overzicht risico’s

Onderstaand wordt inzicht gegeven in welke risico’s de organisatie loopt bij de uitvoering van de speerpunten van het gemeentelijke beleid, welke mogelijke gevolgen dit risico met zich meebrengt en welke beheersmaatregelen worden genomen.

Thema

Risico gebeurtenis

Risico oorzaak

Risico gevolg

Maatregelen

Onderwerp

Omschrijving van het risico

Oorzaak van het risico

Aangeven wat gevolgen kunnen zijn, op moment dat een risico zich daadwerkelijk voordoet

Benoemen of en zo ja welke beheersmaatregel of maatregelen genomen kunnen worden

Ontwikkeling gemeentefonds

Grote afhankelijkheid van de algemene uitkering

Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds

Herijking kan direct een forse impact hebben op de gemeentelijke financiën (zowel plus als min)

Nauwlettend de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds blijven volgen.

Sociaal Domein

Meerdere open-einde regelingen

Door de open-einde regelingen heeft gemeente beperkte grip op de toestroom naar de voorzieningen

Het beschikbare budget is ontoereikend om lasten te kunnen dragen

Meer sturen op beschikbare data.
Waar mogelijk bijstellen van huidige beleidsregels

Beperkte beschikbaarheid personeel

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om tijdig gekwalificeerd personeel te werven

Krapte op de arbeidsmarkt

Uitvoering van huidige en nieuwe ambities komen onder druk te staan, meer inhuur noodzakelijk

Ontwikkelen aantrekkelijk werkgeverschap.
Samenwerking in de Talenteregio.

Verloop in bestaand personeelsbestand

Energieprijzen

Sterk stijgende energieprijzen

Door wereldwijde problemen (covid-19, oorlog Oekraïne) grote onzekerheid op de energiemarkt waardoor de prijzen sterk zijn gestegen

Voor een groep inwoners zijn de energielasten niet meer te betalen met alle gevolgen van dien.

Bieden van financiële steun aan inwoners

Versneld doorvoeren energietransitie

Beschikbare budgetten voor de gemeentelijke energielasten zijn ontoereikend

Treffen van energiebesparende maatregelen

 

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56