5 Financieel (meerjaren)beeld

5.1 Totaaloverzicht 2023 - 2026

In deze paragraaf presenteren we de opbouw van het meerjarensaldo van deze perspectiefnota. We starten met het uitgangspunt vanaf de vastgestelde programmabegroting 2022-2025 aangevuld met besluitvorming tot en met februari 2022. Hierna volgt een tabel met de samenvatting van de financiële mutaties uit hoofdstuk 3 en een tabel waarin de budgetneutrale wijzigingen en kleine bedragen zijn opgenomen. Dit resulteert in een totaaltabel waarin alle informatie bij elkaar komt en het meerjarenbeeld van deze perspectiefnota weergeeft.

In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. Dit is de stand van de programmabegroting 2022-2025 aangevuld met de daarna door de raad genomen besluiten.

 

2023

2024

2025

2026

Stand ingediende programmabegroting 2022 (raad nov 2021)

-811.950

-758.194

-353.059

-353.059

Amendement kindregeling (raad 4 nov 2021)

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Septembercirculaire 2021

1.182.000

1.261.000

1.239.000

1.239.000

Actieplan Corona MO (raad 29-11-2021)

-34.000

 -

 -

 -

Beleid inwonerbetrokkenheid (raad 20-12-2021)

-35.000

-

-

 -

Project LED verlichting sportvelden - voordeel (raad 20-12-2021 )

10.600

10.600

10.600

10.600

Aanbesteding  accountant (raad 28 febr 2022)

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Stand vastgestelde begroting 2023-2026 (na raad februari 2022)

271.650

473.406

856.541

856.541

Waarvan incidenteel

-463.950

-214.194

-75.059

-90.059

Waarvan structureel

735.600

687.600

931.600

946.600

Verwachte stand begroting 2023-2026 (na raad februari 2022)

271.650

473.406

856.541

856.541

 
Hierna zijn alle financiële mutaties uit hoofdstuk 3 - Financiële mutaties 2023 2026 - per programma bij elkaar gebracht.

2023

2024

2025

2026

Totaal mutaties programma 1

-1.062.000

-1.143.000

-969.000

-1.671.000

Totaal mutaties programma 2

-44.000

-77.000

-110.000

-144.000

Totaal mutaties programma 3

-

-

-

-

Totaal mutaties programma 4

-

-

-

-

Totaal mutaties programma 5

38.400

-37.100

-37.600

-38.100

Totaal mutaties programma 6

-

-

-

-

Totaal mutaties programma 7

-300.425

-417.625

-535.925

-577.425

Totaal mutaties programma 8

-449.000

-440.000

-460.000

-480.000

Totaal mutaties programma 9

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

Totaal mutaties 

-1.860.025

-2.157.725

-2.155.525

-2.953.525

Waarvan incidenteel

-200.000

-

17.000

12.000

Waarvan structureel

-1.660.025

-2.157.725

-2.172.525

-2.965.525

In de volgende tabel zijn de budgetneutrale wijzigingen en financiële mutaties < € 25.000 weergegeven.  Deze bijstellingen zijn noodzakelijk en zijn daarom in 1 tabel bij elkaar gebracht zonder nadere toelichting.

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

1.1

Stelpost onvoorzien naar € 2 per inwoner (€ 58.000)

L

S

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

1.1

Lagere rentelast agv aflossing vaste geldlening

L

S

-

-

-

8.000

1.5 

Meldingen Openbare Ruimte

L

S

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.5

Vervanging aanmeldzuil in Publiekshal

L

I

-7.000

Totaal programma 1

-14.000

-7.000

-7.000

1.000

2.1

Buitengewoon opsporingsambtenaren

L

S

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

Totaal programma 2

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

5.4

Visie Vechtdal

L

S

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal programma 5

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

9.4

Advieskosten omgevingskwaliteit

L

S

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

9.4

Woonbehoefteonderzoek 

L

I

-

-

-15.000

-

9.4

Beheerskosten SVN startersleningen

L

S

-9000

-9.000

-9.000

-9.000

9.4

Softwarekosten VTH applicatie

L

S

-3000

-3.000

-3.000

-3.000

9.5

Mutatie reserve  woonbehoefteonderzoek

B

I

-

-

15.000

-

Totaal programma 9

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

div.

kapitaallasten actualisatie investeringsplan

L

S

-8.125

-11.712

-13.515

-31.914

Totaal diversen

-8.125

-11.712

-13.515

-31.914

Totaal

-73.125

-69.712

-71.515

-81.914

Waarvan incidenteel

-7.000

-

-

-

Waarvan structureel

-66.125

-69.712

-71.515

-81.914

Tot slot komen in het volgende totaaloverzicht alle bovenstaande cijfers samen en wordt het meerjarenbeeld van deze Perspectiefnota weergegeven.

Financiele gevolgen Perspectiefnota 2023-2026
Bedragen x 1.000

2023

2024

2025

2026

Stand programmabegroting 2022-2025 structurele mutaties

736

688

932

932

Totaal structurele wijzigingen

-1.718

-2.216

-2.231

-3.016

Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan

-982

-1.528

-1.299

-2.084

Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4)

-8

-12

-14

-32

Structureel saldo Perspectiefnota 2023-2026

-991

-1.540

-1.312

-2.116

Stand programmabegroting 2022-2025 incidentele mutaties

-464

-214

-75

-75

Totaal incidentele wijzigingen

-207

0

17

12

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2023-2026

-671

-214

-58

-63

Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota

-1.662

-1.754

-1.370

-2.179

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56