1 Bestuurlijke samenvatting

Leeswijzer

Deze perspectiefnota schetst een beleidsneutraal perspectief voor de komende jaren.

In hoofdstuk 1 Bestuurlijke samenvatting beschrijven we de huidige maatschappelijke en financiële ontwikkelingen.

Hoofdstuk 2 beschrijft per programma de bestaande Opgaven en ambities. Rekening houdend met de actualiteiten, zoals de oorlog in Oekraïne en oplopende inflatie, vloeien de opgaven en ambities voort uit eerder vastgesteld beleid. Het geeft een doorkijk naar onze inzet in de komende jaren.

Hoofdstuk 3 gaat in op de financiële mutaties per programma, die voortkomen uit de benoemde opgaven en ambities. Hier verwerken we ook de autonome financiële ontwikkelingen. Iedere paragraaf start met een overzicht van de mutaties binnen dat programma en vervolgens lichten we dit per mutatie toe.

Hoofdstuk 4 bevat het investeringsplan voor de komende jaren met een actualisatie jaarschijf 2022 en een totaaloverzicht van de kapitaallasten.

In hoofdstuk 5 schetsen we het financieel meerjaren beeld na verwerken van alle financiële mutaties. Hierin is naast het totaaloverzicht over de jaren 2023 - 2026 ook de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 opgenomen. Waarbij de budgetneutrale wijzigingen en mutaties onder de € 25.000 in een tabel zonder nadere toelichting worden weergegeven.

De risico inventarisatie in hoofdstuk 6 is een geactualiseerd overzicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56