1 Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2023 - 2026.

Met deze perspectiefnota schetsen we de inhoudelijke en financiële doelstellingen voor de komende jaren.
In maart van dit jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen en op het moment van samenstellen van de perspectiefnota zijn de coalitieonderhandelingen nog in volle gang. Daarom is in afwijking van andere jaren deze perspectiefnota beleidsneutraal opgesteld. Dit betekent dat alleen autonome ontwikkelingen en effecten vanuit eerder vastgesteld beleid zijn verwerkt.

Bij het opstellen van de Begroting 2023 en de Perspectiefnota 2024 - 2027 verwerken we de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen en de ambities en beleidsdoelstellingen van de nieuwe raad.

Dit document vormt daarmee een opmaat naar een beleidsrijke Perspectiefnota volgend jaar.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in de beeld gebracht. De onderliggende mutaties zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
 

Financiele gevolgen Perspectiefnota 2023-2026
Bedragen x 1.000

2023

2024

2025

2026

Stand programmabegroting 2022-2025 structurele mutaties

736

688

932

932

Totaal structurele wijzigingen

-1.718

-2.216

-2.231

-3.016

Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan

-982

-1.528

-1.299

-2.084

Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4)

-8

-12

-14

-32

Structureel saldo Perspectiefnota 2023-2026

-991

-1.540

-1.312

-2.116

Stand programmabegroting 2022-2025 incidentele mutaties

-464

-214

-75

-75

Totaal incidentele wijzigingen

-207

0

17

12

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2023-2026

-671

-214

-58

-63

Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota

-1.662

-1.754

-1.370

-2.179

Ten opzichte van de vastgestelde begroting ramen we nu een meerjarig structureel nadelig saldo.
Dit is het gevolg van oplopende kosten door inflatie en prijsstijgingen en  CAO ontwikkelingen. Daarnaast zien we ook dat de bijdragen aan de verbonden partijen stijgen door het investeren in dienstverlening en kwaliteit, ontwikkelingen op ICT gebied en ook hier zien we de effecten van de inflatie.

In de volgende tabel zijn deze mutaties op hoofdlijnen weergegeven:

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Indexaties

-18

-57

84

-201

Cao ontwikkeling en indexering salarissen

-864

-1.147

-1.382

-1.845

Bijdragen verbonden partijen

-987

-1.099

-1.219

-1.330

Ontwikkeling algemene uitkering

564

502

697

697

Overige mutaties

-628

-426

-407

-356

Totaal mutaties PPN 2023-2026

-1.933

-2.227

-2.227

-3.035

In hoofdstuk 3 lichten we de financiële mutaties per programma toe.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56