2 Opgaven en ambities

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Van passende woonruimte voorzien
Woonruimte is een schaars goed, ook in onze gemeente. We zorgen daarom voor het sneller en meer toevoegen van passende en ook betaalbare woningen aan de woningvoorraad. Hierbij richten we ons met name op de (jonge) starters, senioren en statushouders. Ook kijken we daarbij naar de veranderende vraag naar woningen en woonvormen door bijvoorbeeld de ingezette decentralisatie van de zorg en de vergrijzing. Qua bouwtempo zetten we de lijn voort van bouwen voor eigen behoefte en versnellen waar mogelijk, waarbij we ook bouwen naar behoefte in kernen die dit nodig hebben voor instandhouding van het huidige voorzieningenniveau.

We blijven sturen op het type woning, inrichting van de openbare ruimte en locaties om de gewenste evenwichtige mix van inwoners te behouden dan wel te realiseren en om groepen (starters en ouderen) die moeite hebben een woning te bemachtigen, specifiek te bedienen.
Naast nieuw bouwen zien we ook door inbreiding kansen meer woningen te voegen. Daarnaast ondersteunen we toevoeging van woningen en kwaliteitsverbetering in het groene buitengebied.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra onzekerheid en druk op de woningmarkt. Door de instroom van vluchtelingen uit dit land neemt de vraag naar woningen alleen maar toe. Onzeker is hoeveel van hen ooit kunnen terugkeren naar hun thuisland of in Nederland blijven wonen. De hiervoor benodigde woningen komen bovenop de nu al hoge vraag. We kunnen nog niet inschatten welke effecten dit zal hebben op de lange termijn. Op korte termijn is er vooral tijdelijke woonruimte nodig.

Werkbaar omgevingsstelsel voor iedereen
Met onze Omgevingsvisie stelden we onszelf vier integrale ambities:

  • Toekomstbestendige, sociale, gezonde woon- en leefomgeving
  • Aantrekkelijke leefbare kernen voor iedereen
  • Eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied
  • Lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap, regionaal aangehaakt

Per gebied maakten we voor elke ambitie gebiedsspecifieke keuzen, waarbij aandacht is voor het karakter en de waarden van dit gebied. We werken deze omgevingsopgaven per gebied en voor de kernen uit en stellen een energierijke gebiedsvisie voor Dalfserveld - West / Tolhuislanden Zwolle op. Bij de uitwerking van omgevingsopgaven per gebied is ons uitgangspunt dat we de verschillende thema's en vraagstukken in een gebied of kern met elkaar verbinden. Daar waar gewenst formuleren we omgevingsprogramma's om onze opgaven te realiseren. We werken daarnaast stapsgewijs aan het definitieve Omgevingsplan, dat het van rechtswege tijdelijke Omgevingsplan vervangt. Vanaf 2023 werken we met de Wet kwaliteitsborging, waarbij de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit bij marktpartijen ligt.  
Ook voor de volgende periode 2023 - 2027 blijven we investeren in de plattelandsontwikkeling inclusief de kernen vanuit het Europese subsidieprogramma Leader+ en bepalen we onze visie op een vitaal platteland.

Implementeren van en werken onder de Omgevingswet moet leiden tot een gebruiksvriendelijker dienstverlening met duidelijke regels voor onze initiatiefnemers, inwoners en ondernemers. Dit doen we vanuit de leidende principes 'ja, mits...'houding, maatwerk, integraal, koppelkansen en participatie. Hiervoor zetten we bijvoorbeeld gebiedsverbinders in. Zij zorgen voor afstemming binnen het gebied over de domeinen van de gemeentelijke taken heen. En dragen zo bij aan de doelen uit onze Omgevingsvisie en inwonerbetrokkenheid.

Bij de begroting en de PPN 2024-2027 komen we terug op de financiële
effecten die de invoering van de Omgevingswet heeft op bijvoorbeeld de werkzaamheden voor de lijnorganisatie (en daarmee mogelijk ook op de formatie). We denken hierbij onder andere aan kosten voor het beheerproces voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Eind 2022 en in 2023 hebben we hier beter zicht op.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56