2 Opgaven en ambities

3 Beheer openbare ruimte

Thuis voelen in de openbare ruimte
De identiteit van de gemeente Dalfsen wordt voor een belangrijk deel bepaald door aanwezigheid van bomen, beplanting en ander groen. Het zorgt er onder andere voor dat het prettig leven is.
De openbare ruimte vormt de woon-, leef-, werk-, mobiliteit- en recreatie-omgeving van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. De openbare ruimte is daarmee van ons allemaal.
De opgaven van de komende jaren op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en biodiversiteit vragen een bepaalde invulling van groen. Denk dan aan de landschappelijke inpassing, bomen wijken niet voor aanleg zonnepanelen, waterberging, circulair terreinbeheer, natuur inclusieve landbouw, insect vriendelijk beheer en beheersing eikenprocessierups.

In Dalfsen is een groot areaal aan openbare ruimte met de daarbij behorende kapitaalgoederen.
Met een goede openbare ruimte willen we mensen zich thuis laten voelen en bijdragen aan positieve gezondheid, sociale veiligheid, vastgoed-ontwikkeling en de economische positie van ons gebied. De komende jaren voeren we hiervoor ons Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 'Buiten Voor Elkaar' (IBOR) uit.

Duurzaam en veilig op pad
We willen stappen zetten in het veilig en duurzaam verplaatsen in onze gemeente. We zetten onder meer in op mobiliteitshubs in iedere kern en voldoende laadpalen voor elektrisch vervoer. In ons Strategisch Plan Verkeersveiligheid werken we onze ambities uit. Onze werkwijze ontwikkelen we naar een risico gestuurde benadering, waarmee we onze aanpak richten op locaties met het hoogste risico op ongevallen.

Onze groene identiteit beleven
We voeren ons groen- en biodiversiteitsbeleid uit vanuit drie sporen voor de hele gemeente:

  • Samenhang in beheer, inrichting en gebruik openbare ruimte;
  • Behouden en versterken van de groene identiteit van de kernen en het buitengebied ter bevordering van de biodiversiteit;
  • Groen en biodiversiteit is meer dan de som der delen.

Hierbij ontwikkelen we onze werkwijze naar meer integraal en opgave gericht, beter aansluiten bij wensen en behoeften uit de samenleving en van beeldgericht werken naar effect gestuurd werken.
We leggen de verbinding tussen preventiebeleid, omgevingsvisie, IBOR, groen en biodiversiteit gericht op spelen, bewegen en ontmoeten met sportveldjes, informele sport ruimte, loop- en fietsroutes, etc.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56