2 Opgaven en ambities

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Dalfser inwoner aan zet
Wij richten ons op de onderlinge verbondenheid van onze gemeenschappen. Op de veerkracht, vitaliteit en eigen regie van onze inwoners. Door de betrokkenheid van inwoners te stimuleren en faciliteren, te ondersteunen waar dat wenselijk is en onze digitale dienstverlening steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We positioneren Dalfsen in de regio met onze focus op fijn samen leven, samen wonen en samen werken in een groene leefomgeving door kwaliteiten van Dalfsen te koesteren en te benutten.
Zo zetten we onze inwoners voorop bij de regionale agendasetting en coalitievorming in regionaal verband. Vanuit diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden werken we o.a. aan onze doelen in het sociaal domein, fysiek domein, de doelen in de Omgevingsvisie en een doelmatige bedrijfsvoering.

Werken aan toekomstbestendig bestuur
Gemeenteraad en college hebben in de afgelopen periode stappen gezet in het kader van een toekomstbestendig bestuur. Het visiedocument Goed Goan vormt de basis voor onze ambities in de komende jaren. We bewegen mee met de opgaven van deze tijd door de goede bestuurlijke verhoudingen te koesteren, het debat te stimuleren en de rol van inwoners te vergroten. Het bijeenhouden van de samenleving, het afwegen van verschillende belangen en een inclusieve democratie vragen om een sterke gemeenteraad. We spelen in op ontwikkelingen door te experimenteren in onze aanpak en werkwijze.

Organisatie in ontwikkeling
Onszelf blijven door te veranderen is ook voor de organisatie een leidend principe. Zodat we met onze dienstverlening aan inwoners en uitvoering van beleid steeds aansluiten op de veranderende samenleving. De flexibilisering, intensivering en digitalisering van de arbeidsmarkt vraagt ook van de gemeentelijke organisatie om te sturen op een lerende organisatie met veerkracht, aanpassingsvermogen en een proactieve houding. Dit doen we door verder te gaan met onze organisatieontwikkeling Samen verder Reizen met inzet op o.a. professionalisering, hybride werken, data gedreven werken en aantrekkelijk werkgeverschap.

De komende jaren willen we vanuit onze planning en controlcyclus meer nadruk leggen op sturen. Door te laten zien hoe we sturen op wat we willen bereiken en door inzicht te geven over hoe wij onze schaarse middelen inzetten.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56