4 Investeringsplan

4.1 Actualisatie jaarschijf 2022

De aangeleverde mutaties in investeringen voor de jaarschijf 2022 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. En worden daarna per onderdeel toegelicht. De eventuele financiële gevolgen (kapitaallasten) zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 4.3.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

was

wordt

toelichting

Alhman shovel

100

165

structurele gevolgen kapitaallasten

Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen

25

structurele gevolgen kapitaallasten op langere termijn

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

250

350

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet ' t Febriek Zuid II

100

150

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst

100

150

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld

100

150

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden

50

Grondexploitatie

Centrum Arrangement Dalfsen

200

structurele gevolgen kapitaallasten op langere termijn, dekking 50% door subsidie provincie

Regiodeal project Klimaatwinkelstraat

1.061

961

structurele gevolgen kapitaallasten op langere termijn

Ahlman shovel
Deze shovel vervangen we dit jaar door een Mecalac shovel. Deze machine is breder inzetbaar, zodat we er veel meer extra werkzaamheden mee kunnen doen. De meerprijs bedraagt €65.000. Dit is een gevolg van vereiste aanbouwdelen, maar vooral een gevolg van fors gestegen prijzen.

Voorbereidingskrediet, Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen (nadeel € 25.000)
De algemene begraafplaats in Nieuwleusen heeft nog tot ongeveer 2028 capaciteit voor begravingen en asbestemmingen. Een uitbreiding van de begraafplaats is daarom noodzakelijk. In 2011 zijn de aangrenzende gronden aan de oostkant van de begraafplaats aangekocht en in 2013 is het bestemmingsplan vastgesteld.
Het begraaf klaar maken van de uitbreiding van begraafplaats in 2029 kent een lange weg qua planning. Eind 2021 is een ambtelijke verkenning gestart voor het organiseren van de uitbreiding van de begraafplaats Nieuwleusen. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 25.000 nodig voor de onderzoeken, het opstellen van het ontwerp en de interne uren. De financiële gevolgen voor de uitvoering zijn nog niet bekend, in 2023 volgt een separaat raadsvoorstel en zullen de gemaakte kosten hierin worden opgenomen.

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
We hebben uitgangspunten bepaald voor de opzet en inrichting van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen II (ook wel Oosterdalfsen Noord genoemd). Deze zijn besproken met de gemeenteraad en worden vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan het stedenbouwkundig plan in de loop van 2022 worden vastgesteld waarna vervolgens het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld kunnen worden. Om deze fase te kunnen afronden vragen we extra voorbereidingskrediet van
€ 100.000.

Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid II
De kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan en de uit te voeren onderzoeken vallen hoger uit dan verwacht. Daarnaast zijn er kosten voor het waterhuishoudkundigplan en het op te stellen bestek ten gemaakt. We vragen daarom € 50.000 extra.

Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst
Voor drie nieuwe woningbouwlocaties (uitbreiding) in Hoonhorst (De Koele 2) is € 100.000 voorbereidingskrediet gevraagd. We verwachten in 2022 een stedenbouwkundig plan aan uw raad te kunnen voorleggen. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000.

Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld
In 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden voor uitbreiding met woningbouw voor voorbereiding op de planontwikkeling. We zijn in 2021 gestart  en verwachten u in 2022 een stedenbouwkundig plan voor te kunnen leggen, gevolgd door een ontwerp bestemmingsplan. De ontwerpen en onderzoeken voor het ontwerp bestemmingsplan zijn lopende. Om deze fase af te kunnen ronden vragen we extra voorbereidingskrediet van € 50.000.

Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
We willen in 2022 starten met het voorbereiden van de ontwikkeling van Oosterbouwlanden in Nieuwleusen. De nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw opvolgend aan Westerbouwlanden. Het grootste deel van de benodigde grondpositie is in eigendom van de gemeente. Voor de eerste planvorming vragen we
€ 50.000 krediet.

Centrum arrangement Dalfsen
Vanuit de Regiodeal project klimaatwinkelstraat  wordt een nieuw investeringskrediet: 'Centrum arrangement Dalfsen' van € 100.000 gevormd. Voor dit ‘Centrum arrangement Dalfsen’ stelt de provincie een extra subsidiebedrag van € 100.000 beschikbaar, zodat er in totaliteit € 200.000 hiervoor beschikbaar komt. Het Centrum arrangement en de daarmee gepaard gaande subsidie staan los van de Regiodeal subsidie. Het zijn afzonderlijke activiteiten onder de paraplu van het Centrumplan. Een afzonderlijk krediet is nodig in verband met het goed in beeld brengen en houden van de verschillende onderdelen binnen het centrumplan waarvoor andere subsidiestromen gelden en die apart verantwoord moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56