3 Financiële mutaties 2023 - 2026

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

9.3

Omgevingswet

L

S

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

9.3

Gebiedsontwikkeling

L

S

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

9.4

Leges omgevingsvergunningen

B

S

-

-

-

-

Totaal programma 9

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet, nadeel structureel € 10.000
De rol van gebiedsverbinder is voor Dalfsen een van de nieuwe rollen onder de Omgevingswet. Met deze rol wordt onder de noemer van het programma Omgevingswet door kwartiermakers ervaring opgedaan in drie gebieden die samen de hele gemeente beslaan. De functie van gebiedsverbinder wordt medio 2022 definitief ingevuld. Met ingang van 2023 worden de lasten structureel meegenomen. Voorstel is om voor alle drie gebieden samen een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen om kleine initiatieven te kunnen ondersteunen en bijkomende kosten te dekken.

Gebiedsontwikkeling, nadeel € 33.000
In het Breed Bestuurlijk Overleg van Ruimte voor de Vecht, waarin ook de gemeente Dalfsen is vertegenwoordigd, is in 2018 besloten om de samenwerking tussen de partners in het gebied voort te zetten voor vier jaar. Hiervoor is een netwerk opgezet, ondersteund door een netwerkbureau. De kosten bedragen sinds 2019 voor onze gemeente € 33.000 per jaar.
Wij zijn voornemens onze deelname aan Ruimte voor de Vecht te continueren en hiervoor vanaf 2023 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van vier jaar voor af te sluiten.

Landschaps- en groenbeleid, budgetneutraal
In 2022 worden vijf onderdelen (bouwstenen) van het groen- en biodiversiteitsplan geactualiseerd. Na vaststelling van het beleid worden financiële mutaties die verband houden met het uitvoeringsprogramma meegenomen binnen programma 3 van de begroting voor 2023.

Beleidsveld 9.4 Wonen en bouwen

Leges omgevingsvergunningen, pm
Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is besloten om de leges 100% kostendekkend te maken.
Op basis van het raadsbesluit van december 2021 zou na afronding van de definitieve berekeningen de opbrengst voor de omgevingsvergunningen structureel worden verhoogd met € 75.000. In de 1e Berap 2022 is deze bijstelling voor 2022 incidenteel opgenomen.

We verwachten dat door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) (naar verwachting op 1 januari 2023) en de daarbij te maken keuzes de legesopbrengsten significant lager uitvallen. Zo zal de Omgevingswet en de Wkb een verschuiving van taken met zich meebrengen van legesgenererende taken naar niet-legesgenererende taken (van vergunningplicht naar meldingplicht). Deze lijn wordt ook landelijk opgemerkt. Nog onduidelijk is of het rijk gemeenten financieel gaat compenseren als gevolg van deze legesderving.
We stellen voor het onderzoek naar de legesopbrengsten onder de Omgevingswet af te wachten en de leges voor 2023-2026 niet naar boven bij te stellen naar het kostendekkende tarief dat geldt voor 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56