3 Financiële mutaties 2023 - 2026

8 Duurzaamheid en milieu

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

8.4

Bijdrage Omgevingsdienst Ijsselland

L

S

-420.000

-440.000

-460.000

-480.000

8.4

Energie en Duurzaamheid Omgevingsdienst

L

I

-29.000

-

-

-

Totaal programma 8

-449.000

-440.000

-460.000

-480.000

Beleidsveld 8.1 Afval   

Zwerfafval, budgetneutraal
Dankzij een landelijke zwerfafvalsubsidie is bij Dalfsen Werkt het Cleanteam opgericht. Dit Cleanteam is inmiddels een bekend gezicht in onze gemeente en zij houden onze gemeente extra schoon. Vanaf 2023 vervalt deze subsidie. Voorgesteld wordt de kosten van het Cleanteam vanaf 2023 toe te voegen aan de reguliere afvaltaken van de gemeente Dalfsen en te dekken vanuit de Afvalstoffenheffing.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

Klimaatakkoord, budgetneutraal
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. Een deel van de taken wordt verzorgd door de gemeenten. Over de uitvoering en de kosten vinden momenteel op Rijksniveau onderhandelingen plaats. In 2022 en 2023 wordt de uitvoering nader geconcretiseerd en de verwachting is dat de uitvoering vanaf 2024 volledig operationeel moet zijn. Om alle extra taken adequaat te kunnen uitvoeren, verwachten wij een significante toename van het aantal medewerkers. Het Rijk zal gemeenten volledig (structureel) tegemoet komen in de onkosten. De eerste rijksbijdrage wordt bij de meicirculaire 2022 verwacht. De invulling zal voor Dalfsen dan ook budgettair neutraal worden uitgevoerd.

Beleidsveld 8.4 Milieu

Bijdrage Omgevingsdienst IJsselland,   
nadeel 2023 € 420.000 / 2024 440.000 / 2025 € 460.000 / 2026 € 480.000
Op basis van de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst is de (meerjaren)bijdrage voor 2023 en daarna bekend. Dit wordt een forse verhoging ten opzichte van voorgaande jaren. Dit vindt zijn aanleiding in
uitkomsten van het Programma Samen Toekomstbestendig, waarin o.a. de mismatch van uren
rechtgetrokken zal worden, de uitbouw van de OD als professionele organisatie is opgenomen, er een
ander uurtarief komt etc. Gelet op de grote naheffingen in de afgelopen jaren, is deze verhoging ten opzichte van voorgaande jaren echter niet vreemd.

Energie en duurzaamheid Omgevingsdienst, nadeel incidenteel 2023 € 29.000
In oktober 2021 heeft Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ingestemd met het projectplan Energie en Duurzaamheid 2022-2023. Vooralsnog wordt deze taak incidenteel gefinancierd. Per 2024 wordt deze mogelijk structureel opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56