3 Financiële mutaties 2023 - 2026

7 Sociaal domein

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

7.1

Indexatie tarieven ZIN 

L

S

-46.000

-94.000

-144.000

-196.000

7.1

Impactanalyse nieuw inkoopmodel

L

S

-135.000

-135.000

-135.000

-135.000

7.3

Sociale werkvoorziening

L

S

-

-

-

78.000

7.4

Maatschappelijke voorzieningen

L

S

-116.425

-116.425

-116.425

-116.425

7.5

GGD bijdrage

L

S

-34.000

-54.000

-74.000

-95.000

7.6

Opheffen alg voorziening Hulp bij het Huishouden

L

S

77.000

77.000

77.000

77.000

7.6

Indexatie tarieven Wmo  HH en BG

L

S

-43.000

-89.000

-134.000

-177.000

7.6

Wmo vervoer

L

S

-3.000

-6.200

-9.500

-13.000

Totaal programma 7

-300.425

-417.625

-535.925

-577.425

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Taakstelling
In de programmabegroting 2022-2025 stond onder 'belangrijke ontwikkeling' in het sociaal domein een taakstelling vermeld voor Jeugdzorg van € 100.000 per jaar, oplopend naar € 400.000 in een periode van vier jaar. Deze taakstelling was in 2019 opgelegd in een streven naar kostenbeheersing.
In 2021 heeft een landelijke arbitrage commissie onderzoek gedaan naar de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van taken uit de Jeugdwet. Uit onderzoek van deze commissie kwam naar voren dat gemeenten structureel te weinig middelen ontvangen voor de uitvoering van deze taken. Gelet hierop rees de vraag of de eerdere taakstelling van € 400.000 op jeugdhulp nog actueel is.
Op basis van diverse argumenten is verdedigbaar om de taakstelling op Jeugdhulp te laten vervallen.

Indexatie tarieven Zorg in Natura (ZIN), nadeel 2023 € 46.000 / 2024 € 94.000 / 2025 € 144.000 / 2026 € 196.000
Regionaal is besloten om de jeugdzorgtarieven per 1-1-2022 te indexeren met 2,45%. Voor de indexering verhoging inflatiepercentage is een stelpost opgenomen. Hierbij is gerekend met 1,7%.
Vanaf 2023 wordt 0,75% extra bijgeraamd.

Impactanalyse nieuw inkoopmodel, nadeel structureel € 135.000
Per 1 januari 2023 wordt, twee jaar later dan beoogd, regionaal een nieuw inkoopmodel Jeugdhulp ingevoerd. Dit inkoopmodel heeft onder meer tot doel de sturing op de grip op de uitgaven jeugdzorg te verbeteren en te voldoen aan de landelijke richtlijnen ten aanzien van reële tarieven in de jeugdzorg.  
Op basis van het huidige gebruik van jeugdzorg is een doorrekening gemaakt over de impact van de nieuwe systematiek op dit budget. Voor de gemeente Dalfsen geeft dit naar schatting een kostenstijging van 1,9 %. Dit is een bedrag van € 135.000.
Opgemerkt wordt dat bij deze analyse geen rekening is gehouden met het feit dat in het nieuwe inkoopmodel meer sturing mogelijk is dan nu. Of het nieuwe inkoopmodel dan ook daadwerkelijk een kostenstijging van 1,9% geeft, is nog onduidelijk.

Beleidsveld 7.3 Sociale werkvoorziening

Sociale Werkvoorziening, voordeel incidenteel 2026 € 78.000
Door de verwachte uitstroom bij de SW als gevolg van pensionering realiseren we lagere salarislasten en wordt het nadeel in 2024 omgezet naar een voordeel. U bent hier eerder over geïnformeerd. Deze trend wordt voortgezet en levert in 2026 een voordeel op van € 78.000.

Beleidsveld 7.4 PreventieMaatschappelijke voorzieningen, nadeel structureel vanaf 2023 € 116.425

Bij het vaststellen van de begroting 2021 besloot uw raad een bezuiniging door te voeren op Maatschappelijke voorzieningen van 5%. Inmiddels blijkt dat het realiseren van deze bezuiniging niet haalbaar is. Daarom stellen wij voor de bezuiniging ongedaan te maken. Tegelijkertijd sturen we op intensieve samenwerking, zodat deze partijen hun dienstverlening aan onze inwoners op elkaar afstemmen. En daarmee de meerwaarde van de ontvangen middelen vergroten. De stelpost voor de bezuiniging is gericht op ons bibliotheekwerk, gezondheidszorg, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

GGD Bijdrage, nadeel van € 34.000 oplopend naar € 95.000
Op basis van de conceptbegroting 2023 van de GGD IJsselland is de bijdrage voor 2023 bekend. De stijgende bijdrage resulteert in een nadeel van € 34.000. Dit komt onder meer door de loon- en prijsindexatie en een bijdrage voor suïcidepreventie. Voor 2024-2026 hebben wij deze jaarlijkse bijdrage geïndexeerd met een percentage van 1,7%.

Beleidsveld 7.6 Wmo

Opheffen algemene voorziening Hulp bij het Huishouden, voordeel structureel vanaf 2023
€ 77.000
Begin 2022 is het project gestart waarover uw raad in het voorjaar van 2021 heeft besloten: de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH) dient opgeheven te worden. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 77.000 vanaf 2023.

Bijdrage PGB, budgetneutraal (€ 80.000)  
Door aframing van het structureel PGB-budget wordt de WMO-taakstelling voor het jaar 2023 gehaald. Voor het jaar 2024 zal nog een bedrag van € 91.000 bezuinigd moeten worden.

Indexatie tarieven Wmo Hulp bij het Huishouden en Begeleiding, nadeel 2023 € 43.000 / 2024
€ 89.000 / 2025 € 134.000 / 2026 € 177.000
Per 1 januari 2022 schatten we het indexatiecijferpercentage op basis van meerjarige ervaringscijfers inzake ontwikkeling CAO lonen in de zorg en indexcijfer voor materiële kosten (2,81%). Voor de indexering verhoging inflatiepercentage is een stelpost opgenomen. Hierbij is gerekend met 1,7%. Op deze kostenplaats wordt nu vanaf 2023 1,11% extra bijgeraamd.

Wmo-vervoer, nadeel 2023 € 3.000 / 2024 € 6.200 / 2025 € 9.500 / 2026 € 13.000
Bij het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat) vindt jaarlijkse indexering plaats volgens de in het vervoer gebruikelijke NEA-index. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met een gemiddelde NEA-index van 3,08% (gemiddelde NEA-index over de afgelopen jaren). Voor de indexering is een stelpost opgenomen, waarbij is gerekend met 1,7%. Het verschil van 1,38% wordt bijgeraamd. Via landelijke berichtgeving is de verwachting dat voor het jaar 2023 rekening moet worden gehouden met een forse hogere indexering van naar verwachting ca.7%.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56