3 Financiële mutaties 2023 - 2026

4 Economische zaken

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

4.1

Nota economisch beleid

L

S

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

4.3

Mutatie reserve nota economisch beleid

B

S

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal programma 4

0

0

0

0

Beleidsveld 4.1 Economie

Nieuwe nota economisch beleid, budgetneutraal
Op basis van de nieuwe nota economisch beleid, die gepland staat voor het derde of vierde kwartaal van 2022, wordt een uitvoeringsagenda 2023 – 2026 vastgesteld.
De inschatting is dat de geraamde kosten voor de uitvoeringsagenda voor de periode 2023-2026 in totaal € 40.000 gaan bedragen en dat komt neer op € 10.000 per jaar voor de periode 2023 - 2026. De geraamde kosten worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
De Nota Economisch Beleid  zal inzicht bieden in de huidige economische situatie van de gemeente en  in perspectieven voor de toekomst. Daaruit volgt een goed onderbouwde visie op de economische koers voor de aankomende beleidsperiode. De visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda 2023 – 2026, een programma van concrete acties en maatregelen. Samenwerking met de ondernemers in de gemeente blijft een belangrijk onderdeel van het economisch beleid, de uitvoeringsagenda en de totstandkoming daarvan. Bijvoorbeeld door continuering van de inzet van de bedrijfscontactfunctionaris en participatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56