3 Financiële mutaties 2023 - 2026

3 Beheer openbare ruimte

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte
Vanuit IBOR gaan we de komende vier jaar aan de slag met het opstellen en onderbouwen van beheer- en investeringsplannen. De financiële consequenties vullen we steeds meer in bij het opstellen en onderbouwen van de plannen.
In deze perspectiefnota is nog geen rekening gehouden met de kosten voor eventuele verhoging van het kwaliteitsniveau voor wegen, noch met de kosten voor een eventuele kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. Om u meer inzicht en gevoel te geven in de omvang van de vraagstukken, ontvangt u parallel aan de behandeling van de perspectiefnota de raadsmemo “Knelpunten Openbare Ruimte Wegen”. Hiermee kan uw raad alsnog een goed onderbouwde afweging maken.

Groen en biodiversiteit
In 2022 ligt het beleidsplan Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap ter vaststelling voor. Momenteel onderzoeken we op welke wijze wij eventuele meerkosten kunnen dekken, rekening houdend met beschikbare subsidies van Rijk en Provincie. Het plan bestaat uit vijf bouwstenen.
De financiële consequenties leggen wij aan uw raad voor bij de vaststelling van het beleidsplan.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56