3 Financiële mutaties 2023 - 2026

2 Openbare orde en veiligheid

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

2.1

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

L

S

p.m

p.m

p.m

p.m

2.1

Bijdrage Veiligheidsregio Ijssellland

L

S

-44.000

-77.000

-110.000

-144.000

Totaal programma 2

-44.000

-77.000

-110.000

-144.000

Beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid

Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 en samenwerking Vechtdal, p.m.
In 2022 wordt samen met de gemeenten Ommen en Hardenberg gewerkt aan het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026. Aansluitend daarop stelt de gemeente Dalfsen een eigen plan op voor de lokale veiligheidsthema's. De verwachting is dat de huidige personele capaciteit onvoldoende is om te voldoen aan de ambities uit het Vechtdalbrede Integraal Veiligheidsplan. Bij de vaststelling van dit plan, eind 2022, wordt de benodigde personele capaciteit concreet gemaakt.

Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland,
nadeel 2023 € 44.000 / 2024 € 77.000 / 2025 € 110.000 / 2026 € 144.000
Op basis van de eerste berichten over de begroting 2023 van Veiligheidsregio IJsselland zal de bijdrage voor 2023 stijgen. De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de begroting 2022 + een indexering van 2,5% + de bijdrage aan Bevolkingszorg + maatwerk Functioneel leeftijdsontslag (FLO) + een incidentele compensatie a.g.v. het herverdelingseffect. Dit betekent voor de gemeente Dalfsen een verhoging van de bijdrage met € 44.000 in 2023. Er is verder nog geen meerjarenbegroting aangedragen, we gaan daarom vanaf 2024 voor verbonden partijen uit van 1,7% inflatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56