3 Financiële mutaties 2023 - 2026

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bel.veld

Omschrijving

B/L

I/S

2023

2024

2025

2026

1.1

Stelpost Prijscompensatie 

L

S

60.000

103.000

168.000

-277.000

1.1

Indexering verhoging inflatiepercentage 

B

S

14.000

29.000

44.000

303.000

1.1

CAO ontwikkelingen 2021-2022

L

S

-606.000

-606.000

-606.000

-606.000

1.1

Indexering salarissen 

L

S

-258.000

-541.000

-776.000

-1.239.000

1.1

Stelpost Algemene baten enlasten 

L

S

-

-

159.000

159.000

1.2

Algemene uitkering obv decembercirculaire 2021

B

S

164.000

102.000

297.000

297.000

1.2

Algemene uitkering jeugzorg 

B

S

400.000

400.000

400.000

400.000

1.3

GBLT

L

S

14.000

13.000

18.000

6.000

1.4

Gemeenteraadsverkiezingen

L

I

-

-

-10.000

-15.000

1.4

Rekenkamercommissie

L

S

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

1.4

Opleidingskosten B&W

L

S

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

1.5

Documenten en uittreksels

L

I

-

-

-25.000

-25.000

1.5

Documenten en uittreksels

B

I

-

-

52.000

52.000

1.6

Berichtenbox en Pers Internet Pagina (PIP)

L

I

-50.000

-

-

-

1.6

Data gedreven werken

L

I

-110.000

-

-

-

1.6

Digitale dienstverlening

L

S

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

1.6

Organisatie ontwikkeling

L

I

-86.000

-

-

-

1.6

Bijdrage SSC Ons

L

S

-489.000

-528.000

-575.000

-611.000

Totaal programma 1

-1.062.000

-1.143.000

-969.000

-1.671.000

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Prijscompensatie,
voordeel 2023 € 60.000 / 2024 € 103.000 / 2025 € 168.000 en nadeel 2026 € 277.000
Bijstelling vindt plaats op basis van de uitgaven van de laatste 2 jaar tot maximaal het percentage CPI in de septembercirculaire 2021 (1,7%). Komt daar een over- dan wel onderschrijding naar voren, dan wordt het budget bij de begroting bijgesteld. Voorgaande jaren hanteerden we een jaarlijkse stelpost van € 500.000, dit sloot niet automatisch aan bij de verwachte indexering, daarom hanteren we nu de CPI.

Indexering verhoging inflatiepercentage,
voordeel 2023 € 14.000 / 2024 € 29.000 / 2025 € 44.000 / 2026 € 303.000
De opbrengsten voor de gemeentelijke belastingen en rechten verhogen wij met de Nationale Consumenten Prijsindex (CPI) zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire (2021), met een minimum van 1%. Voor de jaren 2023 t/m 2026 betekent dit een percentage van 1,7%.
Eerder werd voor de jaren 2022 tot en met 2025 rekening gehouden met 1,6%.  

CAO ontwikkelingen na 2021-2022, nadeel structureel 2023 e.v. € 606.000
De CAO ontwikkelingen berekenen we door op basis van de geldende CAO. Deze loopt tot 31 december 2022. We gaan er vanuit dat een vorm van vergoeding in verband met thuis/hybride werken blijft bestaan. Werkgevers en werknemers maken nieuwe afspraken in 2022 over de periode na 2022.

Indexering salarissen nadeel 2023 € 258.000 / 2024 € 541.000 / 2025 € 776.000 / 2026 € 1.239.000
Voor verhoging van de salaris- en sociale lasten gaan we per begrotingsjaar uit van de lopende vastgestelde CAO. De huidige CAO loopt tot en met 31 december 2022.
Vooralsnog hanteerden we een stijging van 1%. Om beter aan te sluiten bij de daadwerkelijke stijging van de salariskosten, hanteren we voor de berekening van de salariskosten vanaf 1 januari 2023  de CPI op basis van de septembercirculaire (2021).
Dit zijn voor 2023-2026 de percentages 2,3% / 2,1% / 2,4% / 2,4%. We nemen deze op als stelpost.

Stelpost Algemene baten en lasten, voordeel structureel 2025 e.v. € 159.000
In de begroting 2022 is voor de stelpost Algemene baten en lasten vanaf 2025 het benodigde budget per abuis dubbel opgenomen. Met deze wijziging brengen we de gewenste correctie aan.

Beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering, voordeel 2023 € 164.000 / 2024 € 102.000 / 2025 € 297.000 / 2026 € 297.000
In de decembercirculaire 2021 zijn bij uitzondering ook enkele structurele mutaties vanaf het jaar 2022 bekend gemaakt. Uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
We verwachten in de maart- en meicirculaire nadere informatie over opschalingskorting en de herverdeling van de Algemene Uitkering; met name daarom worden kleinere mutaties in maatstaven nu niet verwerkt.

Algemene uitkering, voordeel structureel 2023 e.v. € 400.000
In de Jaarrekening 2021 is een structureel voordeel € 400.000 inzake extra middelen jeugdzorg gepresenteerd welke een doorwerking heeft in de begroting van 2023 en verder.

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

Gemeentelijke belastingen, voordeel 2023 € 14.000 / 2024 € 13.000 / 2025 € 18.000 / 2026 € 6.000
GBLT verzorgt voor een aantal gemeentelijke belastingen het totale belastingproces. De door ons te betalen bijdrage, laat meerjarig een daling zien.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Gemeenteraadsverkiezingen en rekenkameronderzoek,
nadeel incidenteel 2025 € 10.000 / 2026 € 15.000 nadeel structureel 2023 e.v. € 5.000
Gemeenteraadsverkiezingen zijn één keer in de 4 jaar. Om inwonerbetrokkenheid te vergroten zijn extra middelen noodzakelijk voor bijvoorbeeld het opzetten van een stemhulp en promotiemateriaal. Voor 2025 en 2026 betekent dit respectievelijk € 10.000 en € 15.000 een incidenteel nadeel. Daarnaast is uit de evaluatie van de rekenkamercommissie naar voren gekomen dat het budget structureel te laag is. Daarom wordt voorgesteld dit budget vanaf 2023 structureel met € 5.000 te verhogen.

Opleidingskosten college van B&W, nadeel structureel vanaf 2023 € 10.000
De opleidingskosten en deelname aan beroepsverenigingen voor burgemeesters en wethouders stijgen. Met deze aanpassing sluiten we aan bij de werkelijke kosten.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Documenten en uittreksels, voordeel incidenteel 2025 € 27.000 / 2026 € 27.000
In maart 2024 eindigt de paspoortdip en gaan de legesopbrensten van de reisdocumenten weer oplopen. Op grond van de te verwachten afgiftes stellen we de verwachte opbrengsten en de af te dragen rijksleges bij.

Beleidsveld 1.6 Overhead

Berichtenbox Mijn Overheid en Persoonlijke internetpagina nadeel incidenteel 2023 € 50.000
De gemeente Dalfsen zet in op een verbetering van de digitale dienstverlening naar inwoners en ondernemers. Een manier om dit te realiseren is door meer communicatie digitaal te laten verlopen, bijvoorbeeld bij de landelijke berichtenbox van Mijn Overheid. Een andere manier is door het inrichten van een Persoonlijke Internetpagina (PIP), waarbij de gemeente tweezijdig gaat communiceren met de inwoner (de Berichtenbox maakt alleen communicatie van gemeente naar de inwoner mogelijk).

Datagedreven werken en digitale dienstverlening,
nadeel incidenteel 2023 € 110.000 en nadeel structureel 2023 e.v. € 100.000
De komende jaren investeren we in datagedreven werken. Hiermee verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening. De investering is gericht op adoptie van datagedreven werken en samenwerking met partners aan gemeenschappelijke vraagstukken. Daarnaast investeren we in applicaties ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Hieronder valt bijvoorbeeld de migratie naar de cloud van ons zaaksysteem en nieuwe telefonie, zodat onze dienstverlening op peil blijft.

Organisatieontwikkeling, nadeel incidenteel 2023 € 86.000
In 2021 zijn we gestart te investeren in onze organisatieontwikkeling. Hiermee werken we aan vier sporen; digitale dienstverlening, route naar de toekomst met lerend ontwikkelen en lerend organiseren, aantrekkelijk werkgeverschap en hybride werken. Voor het spoor route naar de toekomst en coördinatie van de organisatieontwikkeling is bestendig bijdragen aan organisatieontwikkeling van belang. Hiervoor zijn in 2023 incidenteel middelen gewenst. Vanaf 2024 hebben wij inzicht in de structurele kosten voor het continu leren en ontwikkelen, teneinde de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers steeds te verbeteren.

Bijdrage Shared Service Centre Ons,
nadeel 2023 € 489.000 / 2024 € 528.000 / 2025 € 575.000 / 2026 € 611.000
De ontwikkelingen in de ICT volgen elkaar in snel tempo op. Het is geen optie deze trend (tijdelijk) niet te volgen. Onze opdrachtnemer Ons volgt de ontwikkelingen waar nodig en gewenst voor alle zes deelnemers, waaronder de gemeente Dalfsen. De markt dicteert voor een groot deel de autonome kostengroei. Daarnaast vragen de ontwikkelingen om investeren in de technologische vooruitgang en verdere professionalisering van de dienstverlening.
Ook blijven de domeinen Inkoop en Contractmanagement en Personeels- en salarisadministratie in ontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2022 15:21:12 met de export van 05/13/2022 15:00:56